top of page

Zorgbeleid

Zorg op school

 

zorg@deletterboom.be

02 302 43 93

 

De taak van de zorgcoördinatoren bestaat erin het beleid op school, waarbij het kind centraal staat, mee richting te geven. Door coördinatie, regelmatig overleg en ondersteuning te bieden waar nodig, werken zij zowel op school-, klas-, als leerlingniveau.

 

Zij zijn het aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders bij problemen en onderhouden, indien nodig de contacten tussen directie, leerkracht, CLB-medewerkers, externen en ouders van zorgbehoevende kinderen. Door zich constant bij te scholen proberen zij hun bagage rond zorg verder aan te vullen. Aan de hand van leerlingdossiers en het gebruik van een uniform leerlingvolgsysteem zal uw kind ook aanspraak kunnen maken op meer gerichte hulp na overleg met directie en CLB.

 

Onze school kan ook beschikken over SES-lestijden, deze worden onder meer gebruikt om het taalbeleid binnen onze school uit te bouwen. De leerkrachten van de ‘taalgroep’ nemen deze taak op zich.

 

Neem contact op met de zorgcoördinatoren via het secretariaat van de school of via e-mail: zorg@deletterboom.be

Download onze brochure 'Zindelijkheid - instappen in de peuterklas'

Download onze visie op leerlingenbegeleiding

CLB - Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Onze school heeft een samenwerkingsovereenkomst met het centrum voor leerlingenbegeleiding van de Vlaamse gemeenschapscommissie. Dit centrum ondersteunt de school en de ouders om de gezondheid en de groei- en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te bevorderen en biedt hulp aan leerkrachten, ouders en leerlingen wanneer er zich problemen stellen. 

 

Het CLB team bestaat uit 4 personen: een arts (Ines Van Troyen), een verpleegkundige (Joke Van De Casseye), een maatschappelijk werker (Ines Melotte). Zij geven hieronder graag wat meer uitleg over hun werkwijze en taken.

 

Medisch onderzoek

Via medisch onderzoeken kijken de arts en de verpleegkundige de gezondheid van uw kind na: zien, horen, groei, vaccins en algemene ontwikkeling.  Voor elk medisch onderzoek krijg je een vragenlijst mee.  Het is belangrijk deze in te vullen, zodat de arts over alle informatie beschikt om het onderzoek goed uit te voeren.  Een medisch onderzoek is voor elk kind verplicht.

 

Ondersteuning op schools en sociaal-emotioneel vlak

De psycholoog/pedagoog en de maatschappelijk werker volgen uw kind op schools vlak (leer- en of gedragsmoeilijkheden) en op sociaal-emotioneel gebied (voelt het kind zich goed op school en thuis, is er een goed contact met leerkracht en klasgenoten,…). 

 

Het CLB kan uw kind in de klas komen observeren, een gesprek voeren met het kind of een test afnemen.  We doen dit enkel en alleen op vraag (van de school, de ouders of het kind) en met uw uitdrukkelijke toestemming.  Vanaf 12 jaar mag uw kind zelf de toestemming geven.  Als ouder (en uw kind) kan u ook rechtstreeks bij ons terecht met al uw vragen en zorgen. 

 

Als wij een onderzoek of een observatie bij uw kind doen, hoort u als ouder het eerst deze informatie.  U (of uw kind) bepaalt welke informatie aan de school wordt doorgegeven.  Het is belangrijk dat er informatie wordt doorgegeven aan de school, zodat de leerkracht uw kind op de best mogelijke manier in de klas kan ondersteunen en helpen.

 

De leerkrachten en het CLB-team komen regelmatig samen om leerlingen te bespreken.  Het CLB besteedt bijzondere aandacht aan de overgang derde kleuterklas – eerste leerjaar en zesde leerjaar – eerste secundair.  Het CLB helpt bij studiekeuze en bij het zoeken naar een geschikte school.

 

Opvolging aanwezigheid

Vanaf het jaar waarin uw kind 6 wordt tot zijn 18 jaar is uw kind verplicht onderwijs te volgen.  Bij veelvuldige afwezigheid is een verplicht contact met het CLB noodzakelijk.  Bij de acties die we hierbij nemen, hebben we als CLB uw toestemming niet nodig omdat we dit verplicht moeten opvolgen.

 

Wij staan open voor iedereen en werken in het belang van je kind

Wij werken gratis en staan open voor iedereen, los van herkomst, religie en opleiding of taal (het CLB kan een tolk voorzien).  We zijn onpartijdig.  We geven steeds een advies in het belang van uw kind.  Als CLB geven we een advies; de uiteindelijke beslissing ligt bij de ouders.

 

Een CLB-medewerker is regelmatig aanwezig op school en alle medewerkers zijn telefonisch bereikbaar.  We spreken dan concreet af waar we elkaar ontmoeten: op de school, bij u thuis of op ons centrum.  Op vraag zijn we ook aanwezig op oudercontacten.

 

Het dossier

Voor elke leerling die door het CLB begeleid wordt, bestaat er een dossier.  Een medisch dossier wordt voor elke leerling opgemaakt.  De ouders en leerlingen hebben inzagerecht in het dossier.  Hiervoor maak je een afspraak met het CLB-team. Wanneer een leerling naar een nieuwe school gaat die door een ander CLB wordt begeleid, wordt het volledige dossier overgemaakt aan het andere CLB.  Als ouder kun je dit weigeren.  Enkel de gegevens van het medisch onderzoek en van het opvolgen van afwezigheden wordt verplicht doorgegeven. Het dossier wordt bewaard tot de leerling 25 jaar geworden is (of 30 jaar voor kinderen die in het buitengewoon onderwijs hebben gezeten).  Daarna wordt het dossier vernietigd.

 

Ons adres

Centrum voor leerlingenbegeleiding van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Technologiestraat 1 - 1082 Sint-Agatha-Berchem

Tel: 02 482 05 72 - Fax: 02 482 05 68

E-mail: clb.vgc@clbvgc.be

Website: www.clbnbrussel.be

 

Contactpersonen

Marjan Bruyninckx (onthaler) marjan.bruyninckx@clbvgc.be - 0479 89 93 40

Ines Van Troyen (arts) ines.vantroyen@clbvgc.be - 0491 99 59 19

Joke Van De Casseye (verpleegkundige) joke.vandecasseye@clbvgc.be - 0490 66 60 26

bottom of page